REGULAMIN P.H. "PAULA" s.c. A.Plawgo , B.Plawgo z siedzibą w Gorzowie Wlkp,
ul. Witosa 38 A obowiązujący od dnia 01.09.2023 r.

§1 Zasady ogólne
 1. Osoby przebywające na terenie Beauty Laser Depilacja Laserowa zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin dostępny jest w recepcji Beauty Laser Depilacja Laserowa oraz na stronie internetowej beautylaser.com.pl.
 2. Właściciele oraz Pracownicy nie są odpowiedzialni za szkodę polegającą na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Klientów, w przypadku pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas pobytu na terenie Beauty Laser Depilacja Laserowa. Rzeczy osobiste powinny zostać zabrane ze sobą do gabinetu.
 3. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, Właściciele oraz Pracownicy nie są odpowiedzialni za urazy, utratę zdrowia bądź mienia, śmierć, powstałe na terenie Beauty Laser Depilacja Laserowa w wyniku jego użytkowania, o ile nie ponoszą winy.
 4. Klient oświadcza, iż przed rozpoczęciem uczestnictwa w zabiegach uwzględni swój stan zdrowia i nie przystąpi do nich, jeżeli ze względu na stan zdrowia, mogłyby mieć one negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny. Wszystkim Klientom doradzamy, aby przed skorzystaniem z naszych usług, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia.
§2 Godziny pracy
 1. Część zabiegowa otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, a w sobotę tylko na zapisy.
 2. Zakup wszelkich usług z oferty Beauty Laser Depilacja Laserowa, a także samo przystąpienie do skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z nich oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Teren Beauty Laser Depilacja Laserowa jest dostępny wyłącznie w godzinach jego funkcjonowania. Ustalone godziny pracy w sytuacjach wyjątkowych mogą ulec zmianie. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie, skrócenie lub wydłużenie godzin jego funkcjonowania. Użytkowanie niektórych lub wszystkich stref może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac.
§3 Prawo odwołania

Beauty Laser Depilacja Laserowa zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie przed jej rozpoczęciem z powodów niezależnych od niego, zdarzeń losowych. Zobowiązany jest wówczas do złożenia oferty zastępczej lub zwrotu uiszczonej należności/wpłaconej kwoty.

§4 Wzajemne obowiązki i uprawnienia
 1. W celu zapewnienia komfortu użytkownikom Beauty Laser Depilacja Laserowa zabrania się używania osobistych odbiorników radiowych, aparatów fotograficznych, kamer video, sprzętu stereo oraz telefonów komórkowych. Cały obszar Beauty Laser Depilacja Laserowa jest strefą dla niepalących.
 2. Zabrania się:
  a) przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  b) sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  c) zachowań agresywnych, wulgarnych bądź niestosownych,
  d) sprzedaży i akwizycji,
  e) wprowadzania zwierząt, zakłócania pobytu innym osobom,
  f) zabrania się wynoszenia wyposażenia Beauty Laser Depilacja Laserowa poza jego teren.
 3. W razie niezastosowania się do zakazów, o których mowa w ust. 1 oraz 2 na polecenie Pracowników lub Właścicieli salonu Beauty Laser Depilacja Laserowa osoba łamiąca zakaz będzie musiała opuścić teren Beauty Laser Depilacja Laserowa.
 4. W celu zapewnienia należytego porządku i bezpieczeństwa Beauty Laser Depilacja Laserowa zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług.
 5. Zabronione jest prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Beauty Laser Depilacja Laserowa na jej terenie. Przez działalność konkurencyjną rozumie się odpłatne lub nieodpłatne wykonywanie czynności o profilu zbliżonym do usług świadczonych na terenie Beauty Laser Depilacja Laserowa w szczególności w zakresie:
  a) kosmetologii i kosmetyki,
  b) odnowy biologicznej,
  c) zabiegów relaksacyjnych, w tym masażu,
 6. Bez zgody Właścicieli Beauty Laser Depilacja Laserowa zabronione jest prowadzenie na terenie obiektu reklamy w jakiejkolwiek formie. Bezwzględnie wzbronione jest polecanie i zachęcanie do korzystania z odpłatnych lub nieodpłatnych usług konkurencyjnych świadczonych przez inne osoby, podmioty gospodarcze lub instytucje.
 7. Prowadzanie rozmów powinno odbywać się w sposób, który umożliwi innym Klientom relaks podczas zabiegów.
 8. Wszystkie osobiste przedmioty muszą zostać zabrane z gabinetu przed opuszczeniem Beauty Laser Depilacja Laserowa. Znalezione przedmioty pozostawione w gabinecie, zostaną przechowane przez 3 dni.
 9. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź naruszeń bezpieczeństwa, prosimy o jak najszybsze zawiadomienie Pracowników bądź Właścicieli Beauty Laser Depilacja Laserowa.
 10. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy zgłaszać do właściciela Barbara Plawgo.
 11. Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie. O sposobie załatwienia sprawy Klient składający reklamację zostanie poinformowany w terminie 48 godzin.
§5 Płatność
 1. Płatność za usługę świadczoną przez Beauty Laser Depilacja Laserowa następuje po wykonaniu usługi, w recepcji zgodnie z cenami obowiązującymi w aktualnym cenniku Beauty Laser Depilacja Laserowa.
 2. Uiszczona opłata za niewykorzystane w terminie usługi oraz w przypadku wyproszenia Klienta z obiektu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, nie podlega zwrotowi.
 3. Istnieje możliwość bezpłatnej anulacji zabiegu do 24 godzin przed jego rozpoczęciem. W przypadku anulacji na 12 godzin przed planowaną wizytą Beauty Laser Depilacja Laserowa zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta 100% wartości zabiegu.
§6 Zabiegi
 1. Beauty Laser Depilacja Laserowa jest strefą ciszy i odpoczynku, prosimy więc o stosowne i spokojne zachowanie, tak aby nie przeszkadzać sobie wzajemnie w chwilach relaksu.
 2. Osoby korzystające z części zabiegowej mają obowiązek wypełnić przed pierwszą wizytą kartę klienta.
 3. Przystąpienie do zabiegu jest równoważne z oświadczeniem, iż nie posiadają Państwo przeciwskazań do jego wykonania.
 4. Z zabiegów mogą korzystać osoby niepełnoletnie:
  a) do 16 roku życia za pisemną zgodą prawnego opiekuna oraz w obecności prawnego opiekuna
  b) od 16 do 18 roku życia za pisemną zgodą prawnego opiekuna, podpis należy złożyć osobiście w recepcji
 5. Pracownicy Beauty Laser Depilacja Laserowa są uprawnieni do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z niestosownym zachowaniem Klienta (np. propozycje seksualne, agresja itp.) nie zwracając jego kosztów.
 6. Spóźnienie na zabieg spowoduje jego skrócenie, nie zmieniając jego ceny.
§7 Postanowienia końcowe
 1. Beauty Laser Depilacja Laserowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do powyższego regulaminu.
 2. W sprawach spornych nie określonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy Kodeksu Cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego.
Witryna wykorzystuje pliki cookie do spersonalizowania treści oraz procesów statystyczznych. Więcej szczegółów tutaj.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1). Więcej szczegółów tutaj.